2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

 1. Κάθε ελάττωμα που σχετίζεται με τα υλικά ή την κατασκευή των προϊόντων, το οποίο αναγνωρίζεται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Cosmin Home Fashion.
 2. Την αντικατάσταση ελαττωματικών μερών με συμβατά ισοδύναμης λειτουργικότητας και απόδοσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Τα προϊόντα μας καλύπτονται με διετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς (που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς).

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ

 1. Όταν το πρόβλημα του προϊόντος δεν οφείλεται σε βίαιη χρήση ή μη οικιακή χρήση ή σε συνθήκες χρήσης μη προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.
 2. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρείται (εφόσον αυτό προβλέπεται) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

 1. Βλάβη ή ζημία που οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου ή που είναι αποτέλεσμα δόλου ή απάτης.
 2. Βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε από χρήση η οποία δεν συνάδει με τις οδηγίες του κατασκευαστή, από ακατάλληλη αποθήκευση ή χρήση, από έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (εάν προβλέπεται), από ατύχημα, από αμέλεια δική σας ή τρίτου.
 3. Βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε από φυσιολογική φθορά.
 4. Προϊόντα που έχουν υποστεί μετατροπές οι οποίες δεν προβλέπονται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
 5. Αδυναμία εγκατάστασης, λειτουργίας ή χρήσης των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές ή τους όρους που γνωστοποιήθηκαν στον πελάτη από το Cosmin Home Fashion ή οιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή που πραγματοποιείται από τον πελάτη ή από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από το Cosmin Home Fashion.
 6. Βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε από πυρκαγιά, κεραυνό, θύελλα, βανδαλισμό ή μη ασφαλή μεταφορά.

Αναλόγως της φύσης του ελαττώματος, το Cosmin Home Fashion προβαίνει σε επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Εάν, παρά τις εύλογες προσπάθειές του, δεν είναι εφικτή η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, τότε το Cosmin Home Fashion προβαίνει στην έκδοση πιστωτικού σημειώματος αξίας ίσης με το αρχικό τίμημα που κατέβαλε ο πελάτης για την αγορά του ελαττωματικού προϊόντος. Ο πελάτης δεν δικαιούται καμία περαιτέρω αποζημίωση.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος στο Cosmin Home Fashion χωρίς βάσιμο λόγο ή για ελάττωμα που οφείλεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιστάσεις, το Cosmin Home Fashion διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα του πελάτη και να του επιστρέψει το προϊόν επιβαρύνοντάς τον με τα σχετικά έξοδα.

Σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm